Skip to content

Счетоводни услуги

Счетоводни услугиАбонаментно счетоводно обслужване :

• Първоначално изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със изискванията на НСФО и МСФО.

• Изготвяне на счетоводната политика на предприятието.

• Месечно осчетоводяване на документи от клиенти и доставчици.

• Осчетоводяване на платежни документи на обслужващите банки в лева и валута.

• Изготвяне на хронологични и аналитични регистри, оборотна ведомост, главна книга, отчет за приходите и разходите и баланс на предприятието.

• Обработка на склад

• Изготвяне на дневници по ДДС и Справка-декларация по ДДС. Подаване на данни в НАП.

• Изготвяне и обработка на ведомости за работни заплати, печат на платежни документи, подаване на данни за персоналния регистър на осигурените лица в НОИ.

• Печат и подаване на уведомления в НОИ по трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди.

• Изготвяне на трудови книжки и заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващи се лица.

• Изготвяне на патентни декларации, декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО и тяхното подаване. Декларации за първичнаданъчна регистрация и промяна на обстоятелствата по ДОПК. • Данъчна защита.

• Извършване на инвентаризации на търговски обекти по желание на клиента.

• Изготвяне на Годишните Статистически отчети и тяхното подаване.

• По ваше желание, ние можем да издаване и вашите фактури към клиентите Ви.

• Изготвяне на хонорар-сметки, служебни бележки и удостоверения.

Годишно счетоводно приключване – тази форма на обслужване е с тенденция на изчезване, тъй като съвременните изисквания налагат ежемесечно фирмите да отчитат своята дейност, пред различни държавни организации.