Skip to content

Публикация годовой финансовой отчетности (ГФО)

Предлагаме Ви бързо и лесно публикуване на годишни финансови отчети — ГФО :

  • Публикуване на годишни финансови отчети /ГФО/ за 2016, 2015, 2014, и 2013 г. за ДЗЗД, ЮЛНЦ, чуждестранни представителства …… съгласно чл.38, ал. 1, т.3 от ЗС.

ЗАКОН за счетоводството

Чл. 38. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:
1. всички търговци по смисъла на Търговския закон — чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година;
3. останалите предприятия — чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 юни на следващата година.

…………………………..

(7) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.
(8) Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.

……………..

(11) (Нова — ДВ, бр. 95 от 2016 г.) В срок до 31 юли на текущата година Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за приходите списък с предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за предходната година в срока по ал. 1 и 2. Списъкът трябва да съдържа наименованието на предприятието и код по БУЛСТАТ. В срок до 30 септември на текущата година Националната агенция за приходите предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения по ал. 1 — 10.